تلفن های تماس با شرکت اپلاید-ساینس

سانترال : 14-02188787710

مدیرعامل: 02188797250

مدیر بازرگانی : 02188883856

مدیر حسابداری: 02188797245

بخش فروش: 02188776335

بخش سرویس و خدمات پس از فروش : 02188661481

فکس : 02188888675

سانترال: 02188787710